محدودیت-Default در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از اطلاعات ارائه شده در زمینه طراحی سایت ، محدودیت Default را توضیح می دهیم.
از محدودیت Default میتوانیم زمانی استفاده کنیم که ، در هنگام ساخت جدول و تعیین نوع فیلدها، مقدار Default Value به یک فیلد بدهیم، در حقیقت داریم نوعی محدودیت اعمال می‌کنیم.
در واقع با این کار اگر کاربر هنگام درج یا به روزرسانی مقدار آن فید را وارد نکرد مقدار Default Value جای آن قرار می گیرد.

برای تعریف یک محدودیت Default  از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
)

از محدودیت Default می توان در مواقعی که میخواهیم  از function ها در SQL استفاده کنیم،ز دستور SQL به صورت  زیر استفاده می کنیم:برای مثال تابع ()GETDATE

CREATE TABLE Orders
(
O_Id int NOT NULL,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int,
OrderDate date DEFAULT GETDATE()
)

برای تغییر دادن محدودیت Default  از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'SANDNES'

برای از بین بردن محدودیت Default ، از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City DROP DEFAULT

ارسال نظر و نظرات ثبت شده