محدودیت NOT NULL در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این  بخش از مقالات طراحی سایت ، محدودیت Not Null را برای شما توضیح می دهیم.
از محدودیت Not Null زمانی استفاده می کنیم که می خواهیم Allow Null فیلدها را غیرفعال کنیم. در حقیقت در این فیلد با تعریف محددیت اجازه نمی دهیم که فیلد ما مقدار Null بگیرد در نتیجه در هنگام درج یا بوز رسانی اگر کاربر مقداری را در این فیلدها وارد نکرد جلوی انجام عملیات گرفته می شود.

برای تعریف محدودیت NOT NULL از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

ارسال نظر و نظرات ثبت شده