محدودیت Primary Key در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از مجموعه مقالات طراحی سایت  ، محدودیت Primary Key را برای شما توضیح می دهیم.
از محدودیت Primary Key زمانی استفاده میکنیم که میخواهیم فیلد کلید اصلی، تعریف کنیم.از محدودیت Primary Key برای تفکیک و جستجوی رکوردها مورد استفاده قرار می گیرد و مقادیر تکراری را قبول نمی کند بنابراین محدودیت Primary Key از مهمترین  محدودیت ها می باشد.

توجه داشت باشید که هر جدول فقط می تواند یک کلید اولیه ( Primary Key ) داشته باشد و فیلد کلید اصلی هیچ وقت Null نمی پذیرد پس ستون Allow Nulls  برای این فیلد نباید چک خورده باشد.

برای تعریف محدودیت Primary Key از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL PRIMARY KEY,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

برای تعریف محدودیت Primary Key روی چند ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (P_Id,LastName)
)

برای تغییر دادن محدودیت Primary Key روی یک ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

ALTER TABLE Persons
ADD PRIMARY KEY (P_Id)

برای تغییر دادن محدودیت Primary Key روی چند ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (P_Id,LastName)

برای از بین بردن محدودیت Primary Key از دستور SQL زیر پیروی می کنیم:

ALTER TABLE Persons
DROP CONSTRAINT pk_PersonID

ارسال نظر و نظرات ثبت شده
mehrdad :
0 1
بهتو تبریک می گم ، به خاطر سایت جامع و طراحی حرفه ای