محدودیت Unique در SQL

10 / 10
از 1 کاربر

در مقالات طراحی سایت در این قسمت از آموزش SQL  ، محدودیت Unique را برای شما توضیح می دهیم.
از محدودیت Unique زمانی استفاده می کنیم که بخوایم فیلدهای تکراری نداشته باشیم.این فیلدها ممکن است کلید نباشند ، اما بنابر لزوم برنامه بایستی غیر تکراری باشند. به عنوان مثال فیلد آدرس ایمیل،  کلید نیست اما باید Unique یا واحد باشد. برای این کار از Unique Indexها استفاده می‌کنیم.
توجه داشته باشید که در هر جدول بیش از یک فیلد می توانید از محدودیت Unique استفاده کرد  همچنین محدودیت Primary Key به صورت خودکار،محدودیت Unique را نیز دارد.

برای تعریف محدودیت Unique روی یک ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL UNIQUE,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
)

همچنین برای تعریف محدودیت Unique روی چند ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم که در طراحی سایت نیز کاربرد دارد:

CREATE TABLE Persons
(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
CONSTRAINT uc_PersonID UNIQUE (P_Id,LastName)
)

برای تغییر دادن محدودیت Unique روی یک ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

ALTER TABLE Persons
ADD UNIQUE (P_Id)

برای تغییر دادن محدودیت Unique روی چند ستون از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT uc_PersonID UNIQUE (P_Id,LastName)

برای از بین بردن محدودیت Unique از دستور SQL زیر استفاده می کنیم:

ALTER TABLE Persons
DROP CONSTRAINT uc_PersonID

ارسال نظر و نظرات ثبت شده