مدل های MVC

10 / 10
از 1 کاربر

یکی از زبان های برنامه نویسی پرکاربرد در طراحی سایت ,زبان برنامه نویسی ASP.NET است. مدل های MVC دربردارنده منطق تمام برنامه ها (منطق کسب و کار، منطق اعتبارسنجی، و منطق دسترسی به داده ها)، به جز برهان نمایش محض و منطق کنترل است. در MVC، هر دو مدل ها حفظ می شوند و داده های برنامه دستکاری می شود.

فولدر مدل ها (The Models Folder)

فولدر مدل ها شامل کلاس هایی است که بیانگر مدل برنامه ها است. نرم افزار Visual Web Developer به طور خودکار یک فایل AccountModels.cs ایجاد می کنند که شامل مدل هایی برای امنیت نرم افزار است.

AccountModels شامل یک ورود به مدل (LogOnModel)، یک تغییر رمز عبور مدل (ChangePasswordModel) و یک ثبت نام کردن در مدل (RegisterModel) است.

افزودن یک مدل پایگاه داده

مدل پایگاه داده با انجام سه گام زیر ایجاد می شود:

• در قسمت Solution Explorer، بر روی فولدر مدل ها کلیک راست کنید و گزینه های Add و Class را انتخاب کنید.

• گزینه Class را MovieDB.cs نامگذاری کنید و بر روی add کلیک کنید.

• ویرایش Class:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Data.Entity;

namespace MvcDemo.Models
{
public class MovieDB
{
public int ID { get; set; }
public string Title { get; set; }
public string Director { get; set; }
public DateTime Date { get; set; }

}
public class MovieDBContext : DbContext
{
public DbSet<MovieDB> Movies { get; set; }
}
}

افزودن یک کنترلر پایگاه داده

کنترل کننده پایگاه داده با انجام مراحل زیر ایجاد می شود:
• پروژه خود را مجددا بسازید: گزینه اشکال زدایی (Debug) را انتخاب کنید سپس MvcDemo را از منو بسازید.

• در بخش Solution Explorer بر روی گزینه فولدر کنترلر (Controllers folder) راست کلیک کنید و گزینه های Add و Controller را انتخاب کنید.

• نام کنترلر را با عنوان MoviesController تنظیم کنید.

• انتخاب قالب: برای ایجاد کنترلر با قابلیت خواندن/ نوشتن و مشاهده از گزینه Entity Framework استفاده کنید.

• انتخاب کلاس مدل: MovieDB (MvcDemo.Models)

• کلاس متن داده را ) MovieDBContext (MvcDemo.Models تنظیم کنید

• انتخاب گزینه Razor (CSHTML) در قسمت مشاهدات (views)

• برروی گزینه Add کلیک کنید.

افزودن نمایشگرهای پایگاه داده (Database Views)

فایل های زیر به طور خودکار در فولدر Movies ساخته می شود:

• Create.cshtml

• Delete.cshtml

• Details.cshtml

• Edit.cshtml

• Index.cshtml

افزودن یک سلسله اتصال (Connection String)

عنصر زیر را به <connectionStrings> در فایل Web.config اضافه کنید:

<add name="MovieDBContext"
connectionString="Data Source=|DataDirectory|\Movies.sdf"
providerName="System.Data.SqlServerCe.4.0"/>

با انجام دقیق این مراحل شما اولین مدل داده MVC را به اپلیکیشن خود اضافه کرده اید. در طراحی سایت توجه داشته باشید که MVC به تنهایی نمی تواند جایگزینی برای زبان برنامه نویسی ASP.NET باشد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده