معروف ترین شرکت های ارائه دهنده CMS را نام ببرید؟

10 / 10
از 1 کاربر

امروزه 4 شرکت معروف در زمینه ارائه CMS  در جهان وجود دارند :

  1. Word press
  2. Joomla
  3. PHP nuke / fusion
  4. ASP.net  nuke

امروزه بسیاری از کاربران از طریق این 4 شرکت،  طراحی سایت خود را انجام می دهند.

در ایران شرکت طراحی سایت مبنا برای طراحی سایت خود، CMS های قوی ارائه می دهد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده