نگهداری فایل های XML بر روی سرور

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش xml ، نگهداری فایل های xml بر روی سرور را برای شما توضیح می دهیم.
همانند فایل های html فایل های xml نیز به راحتی قابل نگهداری می باشند توجه داشته باشید که نگهداری و ذخیره از فایل های xml نیازی به نرم افزار خاصی ندارد و مانند html دستورات را در notepad وارد می کنیم و فایل را با پسوند note.xml ذخیره می کنیم.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <note>
          <from> Hamed </from>
          <to> Ali </to>
          <message>Remember me this weekend</message>
</note

برای ایجاد یک فایل XML توسط سرور ASP به صورت Run Time ، کد زیر را در یک فایل ASP نوشته و آن را ذخیره نمایید با انجام این کار و اجرای فایل asp فایل xml در سرور ذخیره می شود.حتما توجه داشته باشید که مقدار خاصیت content type در دستور فوق باید "text/xml" باشد .به مثال توجه کنید :

<%
     response.ContentType="text/xml"
     response.Write("<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>")
     response.Write("<note>")
     response.Write("<from>Hamed</from>")
     response.Write("<to>Ali</to>")
     response.Write("<message>Remember me this weekend</message>")
     response.Write("</note>")
%>

همچنین می توانید برای ایجاد فایل xml به صورت run time روی یک سرور php کد را در یک فایل php ذخیره می کنیم.برای این کار ابتدا برای اجرای فایل php فایل xml تولید کرده و بر روی سرور ذخیره نمایید.حتما توجه داشته باشید که مقدار خاصیت content type در دستور فوق باید "text/xml" باشد .

<?php
     header("Content-type: text/xml");
     echo "<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>";
     echo "<note>";
     echo "<from>Hamed</from>";
     echo "<to>Ali</to>";
     echo "<message>Remember me this weekend</message>";
     echo "</note>";
?>

برای نگهداری داده ها با استفاده از مقادیر موجود در پایگاه داده بهتر است اطلاعات خود را در فیلدهای fname و iname و در جدول tblguestbook از یک پایگاه داده SQL Server خوانده و سپس اطلاعات را در یک فایل XML ذخیره نماییم توجه نمایید که پسوند برای ذخیره ی این دستور باید با asp نوشته شود .

<%
    response.ContentType = "text/xml"
    set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    conn.provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
    conn.open server.mappath("/db/database.mdb")

    sql="select fname,lname from tblGuestBook"
    set rs=Conn.Execute(sql)

    response.write("<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>")
    response.write("<guestbook>")
    while (not rs.EOF)
        response.write("<guest>")
        response.write("<fname>" & rs("fname") & "</fname>")
        response.write("<lname>" & rs("lname") & "</lname>")
        response.write("</guest>")
        rs.MoveNext()
    wend

    rs.close( )
    conn.close( )
    response.write("</guestbook>")
%>

برای ذخیره ی فایل xml بر روی سرور asp از کد زیر استفاده کرده و فایل را با عنوان asp ذخیره می کنیم .

<%
   text="<note>"
   text=text & "<to>Tove</to>"
   text=text & "<from>Jani</from>"
   text=text & "<heading>Reminder</heading>"
   text=text & "<body>Don't forget me this weekend!</body>"
   text=text & "</note>"

   set xmlDoc=Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
   xmlDoc.async=false
   xmlDoc.loadXML(text)
   xmlDoc.Save("test.xml")
%>

ارسال نظر و نظرات ثبت شده