واحدهای شمارش در css

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از آموزش css واحدهای شمارش مورد قبول در css در طراحی سایت را  برای شما بیان می کنیم.
واحدهای شمارش قابل استفاده در Css شامل موارد زیر می باشند:

1.درصد(%)
2.اینچ(in)
3.سانتیمتر(cm)
4.میلیمتر(mm)
5.em
6.ex
7.pt(برابر با 1/72 اینچ)
8.pc(برابر با 12 point)
9.پیکسل(px)

ارسال نظر و نظرات ثبت شده