ویژگی border-collapse در css

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش CSS ، ویژگی Border-Collapse را برای شما توضیح می دهیم.
ویژگی Border-Collapse نحوه ی نمایش حاشیه یک جدول را به دو حالت درمی آورد که عبارتنداز:
Collapse :در این حالت در طراحی سایت خطوط حاشیه خانه های درونی جدول با خطوط حاشیه بیرونی جدول،در قالب یک خط ترکیب شده و یک واحد را تشکیل می دهند.
Seprate :در این حالت خطوط حاشیه خانه های درونی جدول با خطوط حاشیه بیرونی به صورت مجزا از هم نمایش داده می شوند،که حالت استاندارد HTML می باشد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده