ویژگی border-spacing در css

9 / 10
از 9 کاربر

در این قسمت از آموزش CSS ، خاصیت Border-Spacing را برای شما توضیح می دهیم.
خاصیت Border-Spacing در طراحی سایت میزان فاصله بین خطوط حاشیه خانه های درونی جدول را با خطوط حاشیه دور جدول بر حسب واحدی مانند پیکسل یا نقطه تعیین می کند.
توجه داشته باشید که این خاصیت  فقط زمانیکه خاصیت Border-Collapse روی مقدار Seprate تنظیم شده باشد ایجاد می شود.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده