ویژگی caption-side در css

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش CSS ، خاصیت Caption-Side را برای شما توضیح می دهیم.
خاصیت Caption-Side موقعیت قرارگیری عنوان جدول را تعیین می کند این عنوان توسط تگ Caption در طراحی سایت ایجاد می شود. خاصیت Caption-Side دارای چهار حالت می باشد که شامل:
Top : این حالت عنوان به سمت بالای جدول هدایت می کند.
Right : این حالت عنوان را به سمت راست جدول منتقل می کند.
Bottom : این حالت عنوان را به سمت پایین جدول در طراحی سایت هدایت می کند.
Left : عنوان را سمت چپ می برد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده