ویژگی font-style در css

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش CSS ، ویژگی Font-Style را برای شما توضیح می دهیم.
ویژگی Font-Style برای نمایش جلوه های نمایشی به متن استفاده می شود که شامل سه حالت می باشد که عبارتند از:
Normal : متن موردنظر بدون هیچ جلوه ی ویژه نمایش داده می شود که این حالت به صورت پیش فرض می باشد.
Italic : متن بصورت خط کج نمایش داده می شود.
Oblique : متن به صورت مورت نمایش داده می شود.

مثال زیر کاربرد ویژگی Font-Style را در طراحی سایت را نشان می دهد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.normal {font-style:normal;}
p.italic {font-style:italic;}
p.oblique {font-style:oblique;}
</style>
</head>

<body>
<p class="normal">This is a paragraph, normal.</p>
<p class="italic">This is a paragraph, italic.</p>
<p class="oblique">This is a paragraph, oblique.</p>
</body>

</html>

خروجی:

This is a paragraph, normal.

This is a paragraph, italic.

This is a paragraph, oblique.

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده