ویژگی font-variant در css

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از مقالات آموزشی مختلف در زمینه طراحی سایت ، ویژگی Font-Variant را برای شما توضیح می دهیم.
یکی دیگر از ویژگی های Font ویژگی Font-Variant می باشد.ویژگی Font-Variant نوشته را به صورت معمولی و یا حروف بزرگ نمایش می دهد.

مثال زیر کاربرد ویژگی Font-Variant را در بخش آموزش Css نشان می دهد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.normal {font-variant:normal;}
p.small {font-variant:small-caps;}
</style>
</head>

<body>
<p class="normal">My name is Hege Refsnes.</p>
<p class="small">My name is Hege Refsnes.</p>
</body>

</html>

خروجی:

My name is Hege Refsnes.

MY NAME IS HEGE REFSNES.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده