ویژگی font-weight در css

7 / 10
از 5 کاربر

css از جمله پرکاربردترین زبان های برنامه نویسی است که در طراحی سایت بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در این قسمت از آموزش CSS ، ویژگی Font-Weight را برای شما توضیح می دهیم.
خاصیت font دارای چند ویژگی می باشد که یکی از این ویژگی ها خاصیت Font-Weight می باشد.با استفاده از این خاصیت می توان میزان ضخامت قلم نوشته را بر حسب چندحالت تعیین کرد که عبارتند از:
Normal : ضخامت قلم موردنظر معمولی میباشد که این حالت به صورت پیش فرض است.
Bold : متن نوشته شده را با  قلم پررنگ (توپر) درمی آورد.
Bolder : قلم منتخب متن را به صورت خیلی تو پر و ضخیم درمی آورد.
Lighter : قلم منتخب متن نوشته شده را به صورت نازکتر از حالت نرمال نمایش می دهد.
100 تا 900 : با استفاده از حالت مقدارهای عددی می توان میزان ضخامت نوشته را تعیین کرد که هر چه عدد بزرگتر باشد ضخامت نوشته بیشتر می شود.

مثال زیر کاربرد ویژگی Font-Weight را در طراحی سایت نشان می دهد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
p.normal {font-weight:normal;}
p.light {font-weight:lighter;}
p.thick {font-weight:bold;}
p.thicker {font-weight:900;}
</style>
</head>

<body>
<p class="normal">This is a paragraph.</p>
<p class="light">This is a paragraph.</p>
<p class="thick">This is a paragraph.</p>
<p class="thicker">This is a paragraph.</p>
</body>

</html>
خروجی:

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده