ویژگی table-layout در css

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از آموزش CSS ، ویژگی Table-Layout را برای شما توضیح می دهیم.
ویژگی Table-Layout الگوریتم نمایش جدول را نشان می دهد.این ویژگی دارای دو الگوریتم برای طراحی جدول می باشد که عبارتند از :
الگوریتم نمایش اتوماتیک-Auto : این الگوریتم عرض ستون های جدول برحسب محتویات درونی آنها را در طراحی سایت تنظیم می کند .این الگوریتم جدول ها را کمی کند عمل می کند زیرا ابتدا باید محتویات جدول را پردازش کند.
الگوریتم نمایش ثابت-Fixed : در این الگوریتم عرض و ارتفاع جدول و همچنین خانه های آن را برحسب مقادیر تعیین شده توسط کاربر تنظیم می کند و به محتویات درونی آن ها توجهی ندارد بنابراین سرعت پردازش آن بیشتر می باشد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده