ویژگی vertical-align در css

10 / 10
از 2 کاربر

در این قسمت از آموزش CSS ، ویژگی Vertical-Align را برای شما توضیح می دهیم.
ویژگی Vertical-Align خاصیت نحوه ی ترازبندی عمودی عنصر را در عنصر دربرگیرنده آن تعیین می کند که دارای چندحالت می باشد که عبارتند از :
Baseline,Top,Text-Top : این حالت عنصر را در بالای عنصر دربرگیرنده آن قرار می دهد.
Middle : این حالت عنصر را در وسط عنصر دربرگیرنده ی آن قرار می دهد.
Sup : این حالت در طراحی سایت عنصر را به صورت زیرنویس(درپایین)عنصر در برگیرنده ی آن قرار می دهد.
Super : این حالت عنصر را به صورت بالانویس(بالای)عنصر دربرگیرنده ی آن قرار می دهد.
Bottom,Text-Bottom : با تنظیم این ویژگی در طراحی سایت ، عنصر در پایین عنصر دربرگیرنده ی آن قرار می گیرد.
Length : این حالت مکان عمودی مورد نظر را از بالا برحسب واحدی مانند پیکسل و یا نقطه قرار می دهد.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده