کاربرد Ajax در PHP

10 / 10
از 1 کاربر

در این بخش از مقالات طراحی سایت و  آموزش Ajax می خواهیم کاربرد Ajax در PHP را برای شما توضیح دهیم .
با استفاده از مثالی می خواهیم کاربرد Ajax در PHP را برای شما شرح دهیم . در این مثال کاربر کاراکتری را درون آن تایپ نماید ، این کنترل لیستی از آیتم های پیشنهادی که با آن کاراکتر شروع می شوند ، را به کاربر نمایش می دهد .
در کد تابع ( )  showHint هنگامی که کاربر در کادر متن موجود در صفحه PHP تایپ می کند ، به وسیله رویداد ( ) onkeyup آن ، تابع ( ) showHint اجرا می شود .

function showHint(str)
   {
        var xmlhttp;               //    Ajax ایجاد یک متغیر برای ذخیره کردن شی
        if (str.length==0)
            {
                 document.getElementById("txtHint").innerHTML="";
                 return;
            }
       if (window.XMLHttpRequest)
            {  //  IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari          کد برای مرورگرهای  
                 xmlhttp=new XMLHttpRequest();
            }
       else
           { // IE6, IE5      کد برای مرورگرهای
                xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
           }
      xmlhttp.onreadystatechange=function()
          {
                if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
                  {
                       document.getElementById("txtHint").innerHTML=xmlhttp.responseText;
                  }
           }
       xmlhttp.open("GET","gethint.php?q="+str,true);
       xmlhttp.send( );
}

در دستور بالا اگر کادر متن خالی باشد ( str.length==0 ) ، تابع مقدار عنصر txtHint موجود بر روی صفحه را پاک کرده و از تابع خارج می شود همچنین این بخش از کد یک شی XMLHttpRequest را ساخته و عملیات Ajax را آغاز می کند . کد لازم برای پشتیبانی انواع مرورگرها را قرار داده ایم .در دستور بالا کد بررسی می کند که آیا پاسخ درخواست Ajax از سرور برگشته و آماده است یا خیر . سپس در صورت آماده بودن جواب ، مقدار آن را در عنصر txtHint موجود بر روی صفحه قرار می دهد همچنین شی xmlhttp ، را آماده کرده و به وسیله متد GET ، آن را به فایل مورد نظرمان یعنی gethint.php ارسال می کند ومتغیر str به وسیله پارامتر q به صفحه مقصد PHP ارسال شده است ، که بعدا در آن دریافت و استفاده خواهد شد .

ارسال نظر و نظرات ثبت شده