کاربرد Ajax در XML

10 / 10
از 1 کاربر

در این قسمت از مقالات طراحی سایت در بخش  آموزش Ajax می خواهیم کاربرد Ajax در XML را برای شما بیان کنیم .
با ذکر مثالی می خواهیم نحوه یکار با فایل های xml در Ajax و دریافت اطلاعات از آن ها را نمایش دهیم .کد تابع ( ) loadXMLDoc که عملیات ساخت شی Ajax و دریافت اطلاعات از فایل XML را انجام می دهد ، به صورت زیر است . این تابع پارامتر url را به عنوان آدرس فایل XML در ورودی دریافت می کند . کد آن را مرور نمایید .

 loadXMLDoc ( )     <!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <script>
   function loadXMLDoc(url) {                                   //    شروع کد تابع
    var xmlhttp;                                                // Ajax  ایجاد متغیر لازم برای شی
    var txt, x, xx, i;                                          // ایجاد سایر متغیر های لازم برای تابع
    if (window.XMLHttpRequest) {                                // با این دستور ، تابع پشتیبانی مرورگر از ایجکس را می سنجد
           xmlhttp = new XMLHttpRequest();                   // سپس یک شی جدید ایجکس ایجاد می کند
              }
    xmlhttp.onreadystatechange = function ( ) {
             if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) {
             txt = "<table border='1'><tr><th>Title</th><th>Artist</th></tr>";
             x = xmlhttp.responseXML.documentElement.getElementsByTagName( " CD " ) ;
             for (i = 0; i < x.length; i++) {
              txt = txt + "<tr>";
                xx = x[i].getElementsByTagName("TITLE");
                 {
           try {
           txt = txt + "<td>" + xx[0].firstChild.nodeValue + "</td>";
                        }
                catch (er) {
                        txt = txt + "<td> </td>";
                                }
                   }
      xx = x[i].getElementsByTagName("ARTIST");
                   {
               try {
                    txt = txt + "<td>" + xx[0].firstChild.nodeValue + "</td>";
                       }
                       catch (er) {
                                   txt = txt + "<td> </td>";
                                      }
                          }
                    txt = txt + "</tr>";
                         }
                       txt = txt + "</table>";
                       document.getElementById('txtCDInfo').innerHTML = txt;
                       }
                 }
        xmlhttp.open("GET", url, true);         // باز کردن فایل مقصد و خواندن اطلاعات
        xmlhttp.send( );                  
      }
</script>
</head>

<body>
<div id="txtCDInfo">
    <button onclick="loadXMLDoc('cd_catalog.xml')"> ها CD مشاهده اطلاعات </button>         //     دکمه فرمان فراخوانی تابع
</div>
</body>
</html>

 

ارسال نظر و نظرات ثبت شده