مالک دامنه کیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

مالک دامنه شخصی ست که آن دامنه را ثبت می نماید و برای بار اول هزینه آن را به هر طریقی پرداخت می نماید.

ولی باید این را بدانیم برای تمدید و مدیریت آن ما می توانیم افرادی را تعیین نمایم. برای آشنایی بهتر، افرادی که طراحی سایت انجام می دهند باید با این اشخاص (Administrative Contact و Billing Contact ) آشنا شوید.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده