Billing Contact کیست؟

10 / 10
از 1 کاربر

ما در اطلاعات شخصی دامنه می توانیم شخصی یا شرکتی را تعیین نماییم که مسئولیت پرداخت هزینه ثبت دامنه و همچنین تمدید آن را بر عهده داشته باشد. البته این مسئولیت فقط در همین حد برای این شخص یا شرکت محدود خواهد بود.

ارسال نظر و نظرات ثبت شده