دستورات Sql اس کیو ال

9 / 10
از 4 کاربر

دستورات اس کیو ال ، یکی از بخش های مقدماتی در آموزش sql می باشند. در این قسمت از مقالات طراحی سایت ، انواع دستورات ابتدایی و بنیادی در اس کیو ال را برای دوستداران طراحی سایت شرح می دهیم. امید وار هستیم بتوانید از اطلاعات ارائه شده در این بخش نهایت استفاده را در sql داشته باشید. در این بخش اطلاعات جامع تر و حرفه ای تری را در زمینه دستورات اس کیو ال ارائه کرده ایم. اگر می خواهید به صورت حرفه ای از sql در روند طراحی سایت خود استفاده نمایید، بهتر است اطلاعات ارائه شده در بخش دستورات پیشرفته sql از مقالات طراحی سایت را مطالعه نمایید.

دستور SELECT

در این قسمت از مقالات طراحی سایت ، دستور Select را برای شما توضیح می دهیم.
از دستور Select برای انتخاب و استخراج اطلاعات موردنظر از یک یا چند جدول و سپس مشاهده نتایج بدست آمده در یک جدول دیگر استفاده می شود.شکل دستور Select به صورت زیر می باشد:
Select نام ستون یا ستون های موردنظر
From نام جدول
مثال زیر کاربرد دستور Select را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

SELECT column_name(s)
FROM table_name

دستور SELECT DISTINCT

در این قسمت از آموزش مطالب کاربردی در طراحی سایت ، دستور Select Distinct را توضیح می دهیم.
اگر در ستون ها موارد تکراری وجود داشته باشد در نتیجه ی آن خروجی نمایش داده خواهند شد.برای رفع این مشکل و عدم نمایش موارد تکراری پس از دستور Select عبارت Distinct نوشته می شود.

مثال زیر کاربرد دستور Select Distinct را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

SELECT DISTINCT column_name(s)
FROM table_name

دستور شرطی WHERE

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور شرطی Where را برای شما توضیح می دهیم.
از دستور Where برای اضافه کردن شرط یا شرط هایی جهت محدود کردن نتایج جستجو و یا استخراج نتایج دقیقتر برای داشتن خروجی که در ذهن ما وجود دارد استفاده می شود.این دستور باید پس از دستور Select و تعیین ستون ها از جدول موردنظر قرار گیرد.

با استفاده از پرانتز و عملگرهای And و Or می توان چندین شرط را با هم ترکیب کرد.خروجی ایجاد شده با شرط هایی که روی دستور داده شده است مطابقت داده خواهد شد.

مثال زیر کاربرد دستور شرطی Where را در بخش آموزش SQL و طراحی سایت نشان می دهد.

Select Name , Family
From Person
Where IdNumber= " 1111"
AND id > 15

عملگر های And و Or در SQL

در این بخش از مقالات طراحی سایت ، عملگر And و عملگر Or را آموزش می دهیم.
عملگرها And و Or برای ترکیب شرط ها در دستور Where استفاده می شود.
گاهی اوقات خروجی که ما میخواهیم بایستی چند شرط مختلف داشته باشد . به طور مثال افرادی را میخواهیم که سن بالای 23 سال و مدرک تحصیلی بالای لیسانس داشته باشند . در اين حالت بايستی هر کدام از شرط ها را جداگانه تعريف کرده و سپس آنها را با هم ترکيب کنيم  برنامه هر کدام از شرط ها را بررسی میکند و خروجی را نمایش میدهد.

از عملگر And برای اجرای دستور به شرط های تعیین شده که برای آن درست شده است نیاز دارد.
همچنین در عملگر Or درستی یکی از شرط ها برای ترکیب شرط ها کافی ست.

مثال زیر ترکیب عملگرهای And و Or را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

Select * From Persons
Where ( ( Grade = 16 AND Major = 'Hard Ware' ) OR ( Garde = 12 AND Major = 'SoftWare' ) ) " ;

دستور Order By

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Order By را در کنار طراحی سایت آموزش می دهیم.

در دستور Order By اطلاعات خروجی در دستور Select به طور کلی بی نظم است و مقادیر خروجی در ستون های جدول برحسب مقدار هیچ ستونی مرتب نیستند.از این دستور برای مرتب سازی جداول بر اساس مقادیر یک یا چند ستون برحسب شاخص هایی مثل ترتیب حروف الفبا،ترتیب بزرگ و کوچک بودن اعداد و ... مورد استفاده قرار می گیرد.دستور Order By به طور کلی به صورت زیر نوشته می شود:
Select نام فیلدهای موردنظر From جدول موردنظر
Order By فیلد مورد نظر
مثالهای زیرکاربرد دستور Order By را در بخش آموزش SQL را نشان می دهد.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
ORDER BY column_name(s) ASC|DESC

Select Name , Family From Person
Where idnumber="11"
Order By Family

 دستور Group By

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Group By را به شما آموزش می دهیم.
در هنگام استفاده از برخی از توابع درون ساخته SQL که عمل محاسبه ( مثل مجموع و ميانگين ) را بر روی داده ها انجام می دهند ، اين مشکل وجود دارد که اين توابع قادر به جدا کردن و متمايز کردن اطلاعات موجود در دو ستون نسبت به هم نيستند و نتايج محاسبات را به صورت کلی برای همه آنها در نظر می گيرند .
از دستور Group By برای دسته بندی يک ستون بر حسب مقادير مشابه فيلدهای يک ستون ديگر استفاده می شود .این دستور از دستور زیر استفاده می کند:

Select  نام ستون 1 , Sum ( 2 نام ستون )  ّFrom  نام جدول  Group By  نام ستون 1 ;

مثال زیر کاربرد دستور Group By را در بخش طراحی سایت را نشان می دهد.

SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name

دستور شرطی Having

در این بخش از آموزش SQL ، دستور Having را به کاربران علاقه مند به طراحی سایت آموزش می دهیم.
در دستور Having برای افزودن شرط به توابع درون ساخته SQL استفاده می شود.زیرا از دستور Where نمی توان برای کار با مقادیر خروجی توابع درون ساخته SQL استفاده کرد.

به عبارتی از دستور Having برای اعمال شرط به ستون ها استفاده می شود.این دستور معمولا با دستور Group By می آید.

مثال زیر کاربرد دستور شرطی Having را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name) operator value

 دستور Insert

در این بخش از مجموعه مقالات آموزشی در زمینه طراحی سایت ، دستور Insert را برای شما توضیح می دهیم.

از دستور Insert برای وارد کردن و ایجاد یک رکورد جدید در جدول استفاده می شود.شکل کلی دستور Insert به صورت زیر می باشد.
Insert نام جدول
Values (مقدار1،مقدار2،و..)

در دستور Insert می توان مقادیر موردنظر را به ترتیب در ستون های جدول قرار داد.برای این کار ابتدا نام ستون های موردنظر را به ترتیب جلوی نام جدول در یک پرانتز وارد کرده و با کاما از هم جدا می کنند سپس مقادیر متناظر را به همان ترتیب پس از واژه vaues در پرنتز قرار می هند.

مثالهای زیر کاربرد دستور Insert را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,...)

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

Insert into Student ( Name , Family ) Values ( "Ali" , "Rezaee" )

دستور Update

در این بخش از مقالات طراحی سایت ، دستور Update را توضیح می دهیم.
از دستور Update برای تغییر اطلاعات موجود در یک فیلد و همچنین جایگزینی آن با یک مقدار جدید به کار می رود.
مثال زیر دستور Update را در بخش آموزش SQL را نشان می دهد.

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

همچنین در دستور Update می توان برای ویرایش دستور یک فیلد از مثال زیر استفاده نمود.

Update Person 
Set Name =" Ali "
Where Name = " Ahmad "

در دستور Update می توان برای ویرایش کردن بیش از یک فیلد از دستور زیر استفاده کرد.

Update  Person
Set Name = " bahar" , Family = " shokri" , id-number=" 11 "
Where  ID =3222

دستور Delete

در این بخش از آموزش SQL ، دستور Delete را برای شما کاربران علاقه مند به طراحی سایت توضیح می دهیم.
برای حذف اطلاعات یک رکورد در جدول از دستور Delete استفاده می شود.شکل کلی دستور delete به صورت زیر می باشد:

Delet From نام جدول
Where نام و مقدار یک فیلد از رکورد مورد نظر

مثال زیر دستور Delete را برای حذف اطلاعات یک رکورد در جدول را نشان می دهد.

DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value

مثال زیر برای پاک کردن یک رکرورد با شناسه مشخص را در دستور Delete را نشان می دهد.

Delete From Person
Where ID = "16 "

همچنین برای حذف اطلاعات یک ردیف از جدول بدون آنکه ردیف موردنظر حذف شود از مثال زیر استفاده می شود.

Delete From Person

دستور شرطی Top در SQL

اس کیو ال در طراحی سایت بسیار کاربردی است. در این قسمت از آموزش SQL  ، دستور Top را برای شما توضیح می دهیم.
دستور شرطی Top تعداد رکوردهای خروجی را مشخص می کند.از این دستور برای جداولی که بالای هزاران رکورد دارند بسیار مفید می باشد.در این دسور خروجی با تعداد رکوردهای بالا بر روی کارایی برنامه ممکن است تاثیر بگذارد.
مثال زیر کاربرد دستور شرطی Top را زمانیکه ما دو رکوردر از جدول را انتخاب می کنیم نمایش می دهد.

SELECT TOP 2 * FROM Persons

همچنین با مثال زیر ما میتوانیم 50 درصد از رکوردها در جدول بالا را انتخاب کنیم.

SELECT TOP 50 PERCENT * FROM Persons

عملگر Like در SQL

در این قسمت از آموزش SQL ،  عملگر Like را برای شما علاقه مندان و طرفداران طراحی سایت توضیح می دهیم.
از عملگر Like در قسمت شرطی برای الگوی خاص جستجو مورد استفاده قرار می گیرد.ساختار کلی عملگر  Like به صورت زیر می باشد:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name LIKE pattern

مثال : دستور زیر افرادی که شهر آنها با حرف s شروع میشوند را انتخاب مبکند.

SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE 's%'

مثال : دستور زیر افرادی که شهر آنها به حرف s ختم میشوند را انتخاب میکند.

SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE '%s'

مثال : دستور زیر افرادی که شهر آنهاشامل حرف st میباشد را انتخاب میکند.

SELECT * FROM Persons
WHERE City LIKE '%st%'

مثال : دستور زیر افرادی که شهر آنهاشامل حرف st نمیباشد را انتخاب میکند.

SELECT * FROM Persons
WHERE City NOT LIKE '%st%'

علامت های شرطی در Like

در این قسمت از آموزش SQL ،علامت های شرطی در Like را برای شما توضیح می دهیم که می توانید از آنها در طراحی سایت  استفاده نمایید.
زمانیکه می خواهیم با رشته ها کار کنیم وو از رشته یا الگوی خاصی استفاده کنیم می توانیم از عبارت Like به جای علامت (=) استفاده کنیم.در این دستور کاراکتر % به معنی یک کاراکتر و کاراکتر _ به معنای بیشتر از یک کاراکتر به کار می رود.
مثال : اسامی کليه مشتريانی که آدرس آنها شامل کلمه Main است را پيدا کن.

SELECT customer_name
FROM customer
WHERE customer_street LIKE '%Main%';

عملگر In در شرط ها

در این قسمت از مقالات طراحی سایت ،  عملگر In را برای شما توضیح می دهیم.
از عملگر In برای مشاهده اطلاعات رکوردهایی از جدول به کار می رود که شما مقدار دقیق حداقل یکی از فیلدهای آن را می دانید.شکل کلی دستور In به صورت زیر می باشد:
select نام ستون From نام جدول
Where نام فیلد In مقدار 1،مقدار2و...

مثال زیر کاربردی از عملگر In را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

Select * From  Persons

Where Family IN( "رضایی" , "حاجیلو" );

عملگر BETWEEN در شرط

در این قسمت از مجموعه مقالات طراحی سایت و آموزش SQL ،  عملگر Between را برای شما توضیح می دهیم.
از عملگر Between برای انتخاب  اطلاعات بین دو محدوده ی خاص و بین دو مقدار تعیین شده استفااده می شود.از عملگر Between در انواع داده های متنی و عددی می باشد توجه داشته باشید که در داده های متنی بر اساس ترتیب حروف الفبا می باشد.ساختار دستور Between  به صورت زیر می باشد:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name
BETWEEN value1 AND value2

همچنین برای نمایش اطلاعات بین محدوده از این دستور استفاده می شود.

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

برای نمايش اطلاعات خارج از محدوده تعيين شده از يک عملگر NOT قبل از دستور Between ... And استفاده می شود.

SELECT * FROM Persons
WHERE LastName
NOT BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'

Alias در اس کیو ال

در این قسمت از آموزش SQL، ویژگی Alias  را برای شما توضیح می دهیم که در طراحی سایت بسیار پرکاربرد است.
از ویژگی Alias برای ایجاد نام مستعار و مجازی برای قرار گرفتن در بخش عنوان ستون در خروجی دستور Select استفاده می شود به عبارتی نام یا عنوان بالای ستون در خروجی  همان نام فیلد مربوط به داده در جدول اصلی پایگاه داده است.

یک نام مستعار برای یک ستون در خروجی انتخاب کنیم و از ستون جدید استفاده می کنیم که باید نامی برای آن انتخاب شود برای این کار از ویژگی Alias استفاده می شود.شکل کلی ویژگی Alias به صورت زیر می باشد:

select نام فیلد As عنوان(Alias (From نام جدول

مثال زیر کاربرد ویژگی Alias را در جدول نشان می دهد.

SELECT column_name(s)
FROM table_name
AS alias_name

مثال زیر کاربر ویژگی Alias را در ستون نشان می دهد.

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name

برای جداول با داده های عددی می توان ستون هایی که دارای داده های عددی هستند را انتخاب کرد و سپس نتایج محاسبات را در یک ستون جدید نمایش داد.این درخواست از طریق ویژگی Alias و در خروجی دستور Select ایجاد می شود که در آخر ستون یا ستون هایی برای جدول خروجی اضافه خواهد شد.

دستور Join در SQL

در این قسمت از طراحی سایت ، دستور Join را برای شما توضیح می دهیم.
از دستور Join برای پیوند جدول ها  در پایگاه داده ها استفاده می شود همچنین دستور Join روشی متفاوت برای پیوند جدول هاست که همان خروجی را ایجاد می کند.این پیوند بین جدول ها توسط کلید خارجی صورت می گیرد.روش کلی این دستور به صورت زیر می باشد:

Select  نام ستونهای مورد نظر جهت نمايش از هر 2 جدول
From  نام جدول 1
Inner Join   نام جدول 2
On  برابر قرار دادن فيلدهای مشترک 2 جدول با هم
Where  بقيه شرط ها  ;

تفاوت بین Joins در SQL:

Join : خروجی دستور Join از بین سطرهایی که حداقل یک رابطه در هر دو جدول وجود داشته باشد را انتخاب می کند.
Left Join : خروجی دستور Left Join از جدول سمت راست انتخاب می شود.این دستور حتی در زمانی که هیچ رابطه ای با جدول سمت راست نداشته باشد اجرا می شود.
Right Join : خروجی دستور Right Join از جدول سمت راست انتخاب می شود.این دستور حتی در زمانی که هیچ رابطه ای با جدول  چپ نداشته باشد.
Full Join : خروجی دستور Full Join از بین سطرهایی که حداقل یک رابطه در یکی از جداول داشته باشد انتخاب می شود.

تفاوت Join و Innerjoin:

تفاوت Join و InnerJoin در performance آنها می باشد. نتیجه ی اجرای هر دوی آنها یکسان است اما دستور InnerJoin دارای Prformance بالاتری می باشد و به همین دلیل توصیه می شود که از دستور InnerJoin در طراحی سایت استفاده شود.

دستور INNER JOIN

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Inner Join را برای شما کاربران دوستار طراحی سایت توضیح می دهیم.
خروجی دستور Inner Join از بین سطرهایی انتخاب می شود که حدقل یک رابطه در هر دو جدول داشته باشد.تفاوت دستور Inner Join با دستور Join در Performance آن ها می باشد.
این دو دستور فقط در یک مورد فرق دارند که آن هم دستور Inner Join از Performance بالاتری برخوردار است بنابراین توصیه می شود از دستور Inner Join استفاده شود.دستور کلی Inner Join به صورت زیر می باشد:

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
INNER JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

توجه داشته باشید که در دستور Inner Join حتما باید یک رابطه در هر دو جدول وجود داشته باشد همچنین لازم به ذکر است که اگرخروجی جدول Persons با خروجی جدول Order تطابق نداشته باشد در خروجی نهایی نمایش داده نمی شود.

دستور LEFT JOIN

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Left Join را برای شما توضیح می دهیم.
در این دستور،خروجی دستور Left Join از جدول سمت چپ انتخاب می شود حتی در شرایطی که هیچ رابطه ای با جدول سمت راست نداشته باشد.
این دستور نیز در تعدادی از پایگاه داده ها با نام Left Outer Join کاربرد دارد. نمونه زیر که در این بخش از طراحی سایت ارائه شده است، دستور کلی Left Join را نشان می دهد.

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
LEFT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

همچنین در مثال زیر جدول اصلی جدول Persons می باشد که در سمت چپ Join قرار دارد و خروجی آن بر اساس این جدول تنظیم شده است.

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
LEFT JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName

دستور RIGHT JOIN

در این قسمت از آموزش SQL ، دستور Right Join را برای شما توضیح می دهیم.
خروجی دستور RIGHT JOIN از جدول سمت راست انتخاب میشود، حتی اگر هیچ رابطه ای با  جدول چپ نداشته باشد.در تعدادی از پایگاه داده ها از دستور Right Join با نام Right Outer Join مورد استفاده قرار می گیرد.

دستور کلی Right Join به صورت زیر می باشد که برای شما کاربران عزیز علاقه مند به طراحی سایت ارائه شده است.

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
RIGHT JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

در مثال زیر جدول اصلی  جدول orders می باشد که join در سمت راست قرار دارد و خروجی ها بر اساس این جدول تنظیم میشود.

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
RIGHT JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName

دستور FULL JOIN

در این قسمت از مقالات طراحی سایت ، دستور Full Join را برای شما توضیح می دهیم.
هنگامی که در یک رابطه  یکی از جداول را در نظر بگیریم  و بخواهیم خروجی دستور Full Join از بین سطرها انتخاب می شود از این دستور استفاده می کنیم.به طور کل دستور Full Join را به صورت زیر می نویسند:

SELECT column_name(s)
FROM table_name1
FULL JOIN table_name2
ON table_name1.column_name=table_name2.column_name

در مثال زیر افراد و سفارشاتشان را در دستور Full Join به این شکل نمایش  می دهند.

SELECT Persons.LastName, Persons.FirstName, Orders.OrderNo
FROM Persons
FULL JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id
ORDER BY Persons.LastName

عملگر UNION در دستورات اس کیو ال

در این قسمت از آموزش SQL ، عملگر Union را به شما علاقه مندان به طراحی سایت آموزش می دهیم.
در دستور Unoin برای ترکیب و ادغام دو یا چند ستون مختلف از دو یا چند جدول و نشان دادن آن ها در یک ستون مشترک استفاده می کنند.در عملگر Union نوع داده ی ستون های انتخاب شده برای ترکیب باید یکسان باشد.این دستور در هنگام ترکیب فیلدها,در صورت برخورد با مقادیر تکراری آن ها را حذف می کندو از هر مقدار فقط یک نمونه را نشان می دهد.برای غیر فعال کردن این خاصیت (نمایش فیلدهای تکراری) باید از دستور Union All استفاده کرد.

فیلد زیر دستور کلی عملگر Union را نشان می دهد.

SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table_name2

همچنین باکس زیر دستور Union All را نشان می دهد.

SELECT column_name(s) FROM table_name1
UNION ALL
SELECT column_name(s) FROM table_name2

مثالهای زیر کاربرد عملگر Union را در بخش آموزش SQL را نشان می دهد.

SELECT E_Name FROM Employees_Norway
UNION
SELECT E_Name FROM Employees_USA

SELECT E_Name FROM Employees_Norway
UNION ALL
SELECT E_Name FROM Employees_USA
Result

دستور SELECT INTO

در این قسمت از آموزش SQL  ،  دستور Select Into را برای شما توضیح می دهیم.
دستور Select شامل چند حالت می باشد که عبارتنداز:
√ ایجاد نسخه ی پشتیبان از جدول-Back Up
√ ایجادآرشیو از رکوردهای جدول
√ قرار دادن تعدادی از رکوردها ی جدول در یک جدول جدید
√ ایجاد یک نسخه ی پشتیبان از کل پایگاه داده در یک پایگاه داده ی جدید

در مثال زیر حالت برخی رکوردها یا فیلدهای موردنظر از یک جدول در یک جدول جدید نشان می دهد را برای شما کاربران علاقه مند به یادگیری اس کیو ال و طراحی سایت ارائه کرده ایم.

We can select all columns into the new table:
SELECT *
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename


مثال زیرزمانی استفاده می شود که بخواهیم ستون ها را برای یک جدول جدید انتخاب کنیم.

SELECT column_name(s)
INTO new_table_name [IN externaldatabase]
FROM old_tablename

این مثال از پایگاه داده یک نسخه ی کپی ایجاد کرده و در یک پایگاه داده دیگر اضافه می شود.

SELECT *
INTO Persons_Backup IN 'Backup.mdb'
FROM Persons

این مثال از پایگاه داده  یک Bach Up در جدول Persons ایجاد می کند.

SELECT *
INTO Persons_Backup
FROM Persons

این مثال تعداد از فیلدها را به جدول جدید کپی کند.

 SELECT LastName,FirstName
 INTO Persons_Backup
 FROM Persons

این مثال یک دستور شرطی فیلدهایی را از جدول Persons را به جدول Persons-Backup اضافه می کند.

SELECT LastName,Firstname
INTO Persons_Backup
FROM Persons
WHERE City='Sandnes'

مثال زیر جدول Persons-Order-Backup شامل داده ها از دو جدول Persons و Orders را نشان می دهد.

SELECT Persons.LastName,Orders.OrderNo
INTO Persons_Order_Backup
FROM Persons
INNER JOIN Orders
ON Persons.P_Id=Orders.P_Id

توجه داشته باشید که ذکر نام یک پایگاه داده در دستور Select Into الزامی ندارد.

مقدار Null در اس کیو ال

در این قسمت از مقالات کاربردی طراحی سایت ، مقدار Null در اس کیو ال  را برای شما توضیح می دهیم.
به طور کل ستون ها می توانند دارای مقدار Null باشند و تا زمانیکه یک ستون اختیاری باشد شما می توانید مقدار Null در آن ذخیره کنید.از دستور Is Null نیز می توان فیلدهایی که تهی هستند را انتخاب کرد.

دستور ISNULL در اس کیو ال

در این قسمت از طراحی سایت ، دستور Isnull را  برای شما توضیح می دهیم.
وقتی که می خواهیم تمام فیلدهای Null را در خروجی داشته باشیم از دستور Isnull استفاده می کنیم.مقدار null با space ' ' تفاوت دارد.
مثال زیر کاربرد دستور Isnull را در بخش آموزش SQL نشان می دهد.

SELECT LastName,FirstName,Address FROM Persons
WHERE Address IS NULL

ارسال نظر و نظرات ثبت شده